تبلیغات
انجمن معلمان ادبیات استان کرمانشاه - راهكارهای تقویت انجمن های علمی- آموزشی معلمان كشور
انجمن معلمان ادبیات استان کرمانشاه

راهكارهای تقویت انجمن های علمی- آموزشی معلمان كشور


نویسنده: امید اسلام پناه


    با عنایت به توصیه های مكرر مقام عظمای ولایت درباره تولید علم و رهنمودهای ایشان در ابتدای سال1386، كه امسال را سال انسجام اسلامی و اتحاد ملی نامیدند، بر همه فرض است به قدر وسع خویش تلاش و تكاپو نمایند تا توصیه های ایشان به منصه ظهور برسد.
    با توجه به گذشت حدود یك دهه از تأسیس انجمن های علمی- آموزشی معلمان و اساسنامه های آن ها، تولید علم و پیشبرد نظام

 

روزنامه كیهان، شماره 18895 به تاریخ 19/6/86، صفحه 10 (مدرسه)

راهكارهای تقویت انجمن های علمی- آموزشی معلمان كشور


نویسنده: امید اسلام پناه


    با عنایت به توصیه های مكرر مقام عظمای ولایت درباره تولید علم و رهنمودهای ایشان در ابتدای سال1386، كه امسال را سال انسجام اسلامی و اتحاد ملی نامیدند، بر همه فرض است به قدر وسع خویش تلاش و تكاپو نمایند تا توصیه های ایشان به منصه ظهور برسد.
    با توجه به گذشت حدود یك دهه از تأسیس انجمن های علمی- آموزشی معلمان و اساسنامه های آن ها، تولید علم و پیشبرد نظام آموزشی جهت تعالی كشور و رشد استعدادها، هم اكنون جهشی آگاهانه برای نیل به این اهداف ضروری است.
    از طرفی تقویت زبان و فرهنگ ایرانی و اسلامی كه زبان دوم جهان اسلام است و مایه یكپارچگی اسلامی و وحدت ملی است؛ الزاماتی را برای مسئولان كشوری و آحاد ملت به دنبال می آورد. در همین زمینه، پیشنهادهایی به آگاهی مسئولان ذی ربط جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران تقدیم می شود و امیدوار است كه بعد از بررسی، مواردی كه قابلیت اجرایی دارد، عملیاتی شود.
    لازم به توضیح است كه انجمن های مذكور با همت وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردیده اند.
    الف- فراكشوری: وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حمایت وزارت امور خارجه با كشورهایی چون افغانستان، تاجیكستان، هند و... معاهدات و پیمان نامه هایی درباره تبادل استاد و دانشجو و نسخ خطی و چاپی و فرصت های تحقیقاتی، بویژه برای انجمن علمی- آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی كشور- با آنها فراهم شود تا میراث مكتوب و شفاهی دیرینه سال، این مرز و بوم احیا شود.
    ب- كشوری: مابین وزارت خانه های آموزش و پرورش، تعاون، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فناوری، اطلاعات و سازمان تبلیغات اسلامی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی و پیام نور و بسیج مستضعفین، هماهنگی و تعامل اجرایی صورت بگیرد تا انجمن های مذكور به اهداف اساسنامه ای خود برسند.
    2- وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد كارگاه های نقد و تحلیل زبان و ادبیات فارسی و كتاب های درسی و غیره، برای اعضای شورای اجرایی و هیئت مؤسس، عنایت ویژه مبذول كند این بند شامل همه انجمن های یادشده خواهد بود.)
    3- وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان در سطح كشور در رشته زبان و ادبیات فارسی، با فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوند تعریف شده و اجرایی داشته باشند.
    ج- وزارت آموزش و پرورش:
    1- جلسات اتحادیه انجمن های علمی- آموزشی معلمان با حضور هیئت مؤسس و شورای اجرایی، سالی دوبار در دی ماه و تابستان برگزارشود.
    2- اتحادیه های كشوری انجمن ها با حمایت وزارت آموزش و پرورش، انجمن های توانمند و یا تازه تأسیس و كم توان را از نظر مادی و معنوی حمایت كند.
    3- دوره های ضمن خدمت كوتاه مدت فرهنگیان (براساس اساسنامه این انجمن ها) در همه مقاطع تحصیلی، از نظر اجرا و صدور گواهی نامه به این انجمن ها واگذار شود.
    4- برای قوام كامل این انجمن ها، حدود پنج سال، هیئت مؤسس و شورای اجرایی دست كم به مدت 6ساعت در هفته به صورت موظف برای شاغلان و 6ساعت غیرموظف برای بازنشستگان اجتماعی عضو این انجمن ها ثبت شود.
    5- مقام عالی وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه نیروی انسانی این وزارت، گروه ارتقا، درباره نحوه تعامل رؤسای سازمان های آموزش و پرورش و معاونت های پژوهشی و برنامه ریزی و رؤسای گروه، ارتقا سازمان های آموزش و پرورش استان ها، جلسات توجیهی همراه با مصوبه و دستورالعمل اجرایی و پی گیری های بعدی، داشته باشند.
    6- معاونت مربوط وزارت آموزش و پرورش، راهكارهای ارزشیابی انجمن های استان ها را پیش بینی كند و با بررسی علل، انجمن های برتر و كم توفیق را شناسایی و تشویق و راهنمایی و مساعدت كند.
    7- با عنایت به بعد مسافت استان های كشور، ترتیبی اتخاذ شود كه در طی سال، استان های مجاور به صورت قطبی (مثلاپنج قطب) در طی سال دوبار تشكیل جلسه داده و نتایج و تصمیمات را به وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های كشوری گزارش كنند.
    8- در هر سال یكبار نشست هماهنگ تمامی انجمن های علمی- آموزشی معلمان كشور با حضور یك نفر از شورای اجرایی و یك نفر از هیئت مؤسس این انجمن ها و مقاماتی از وزارت آموزش و پرورش جهت تبادل تجربیات و آراء تشكیل گردد (مثل نشست رؤسای آموزش و پرورش كشور).
    9- مشخصات علمی و مسئولیت های اجرایی اعضای هیئت مؤسس و شورای اجرایی انجمن های یادشده، در وزارت آموزش و پرورش اتحادیه انجمن های كشوری ثبت گردد تا در صورت لزوم و تشخیص وزارت خانه و تمایل فرد، برای تصدی مسئولیت های اجرایی و یا امور علمی ذی ربط دعوت به كار شوند.
    10- اعتبار اختصاص یافته از طرف وزارت آموزش و پرورش جهت كمك به این انجمن ها، با نظر و صلاحدید و مشاوره مستقیم هیئت مؤسس و شورای اجرایی هزینه گردد.
    11- وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن ها، تلاش نمایند كه نشریه معتبری منتشر كنند و صاحبان قلم و تألیف را شناسایی كرده تا آثار آن ها با اولویت بندی، چاپ شود.
    12- وزارت آموزش و پرورش معاونت های نظری و مهارتی و پژوهشی و برنامه ریزی را ملزم و تشویق به همكاری در امور مربوط به انجمن های علمی- آموزشی كند. چه تعدادی از اعضای هیئت مؤسس و شورای اجرایی انجمن ها، از بین اعضا و سرگروه های آموزشی استان ها- كه زیرمجموعه معاونت نظری و مهارتی هستند- فعالیت دارند؟
    13- وزارت آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ كند كه دفتر تألیف كتب درسی سه مقطع تحصیلی و پیش دانشگاهی و مراكز تربیت معلم، از متقاضیان مشاركت در تألیف كتب درسی، استفاده نماید.
    14- وزارت آموزش و پرورش تمهیداتی فراهم نماید تا خیرین متقاضی كمك به این انجمن ها شناسایی شوند، همان گونه كه خیرین مدرسه ساز با حمایت وزارت آموزش و پرورش و اداره های كل توسعه و نوسازی مدارس كشور، شناسایی شده و می شوند و خیرین با دستی گشاده بنای آخرت خویش را رفیع می سازند.
    چ- استانی:
    1- وزارت خانه ها و سازمان هایی كه در قسمت «ب»، «بند یك» ذكر شده اند، با حمایت مستقیم استانداری و براساس دستورالعمل های اجرایی، زیرمجموعه های استانی آن ها را تشویق و ملزم به همكاری جهت تقویت این انجمن ها نماید و لازمه این كار عملیاتی نمودن بخشنامه های مربوط و توجیه مسئولان ذی ربط و تشكیل جلساتی با حضور استاندار یا معاونان ایشان و رئیس سازمان آموزش و پرورش و هیئت مؤسس انجمن ها و شورای اجرایی آنها و مسئولان رده بالای سازمان ها و اداره های مذكور، امكان پذیر است تا امكانات اداری و مكان مناسب و وسایل اولیه آنها تا حدی فراهم گردد.
    2- اولویت كاری این انجمن ها برطبق اساسنامه ها انجام پذیرد و مبتكران و صاحبان اندیشه شناسایی و مساعدت شوند. انجمن زبان و ادبیات فارسی جهت جلوگیری از انقراض برخی گویش ها و لهجه ها، عزم جزم و گام جدی بردارد.
    
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :